Write

Chia đông từ “write” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ write. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to write

Quá khứ đơn
  • wrote

Quá khứ phân từ
  • written

Trần thuật

Thì hiện tại

I
write

you
write

he/she/it
writes

we
write

you
write

they
write

Thì hiện tại continuous

I
am writing

you
are writing

he/she/it
is writing

we
are writing

you
are writing

they
are writing

Quá khứ đơn

I
wrote

you
wrote

he/she/it
wrote

we
wrote

you
wrote

they
wrote

Quá khứ tiếp diễn

I
was writing

you
were writing

he/she/it
was writing

we
were writing

you
were writing

they
were writing

Hiện tại hoàn thành

I
have written

you
have written

he/she/it
has written

we
have written

you
have written

they
have written

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been writing

you
have been writing

he/she/it
has been writing

we
have been writing

you
have been writing

they
have been writing

Quá khứ hoàn thành

I
had written

you
had written

he/she/it
had written

we
had written

you
had written

they
had written

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been writing

you
had been writing

he/she/it
had been writing

we
had been writing

you
had been writing

they
had been writing

Tương lại đơn

I
will write

you
will write

he/she/it
will write

we
will write

you
will write

they
will write

Tương lại tiếp diễn

I
will be writing

you
will be writing

he/she/it
will be writing

we
will be writing

you
will be writing

they
will be writing

Tương lại hoàn thành

I
will have written

you
will have written

he/she/it
will have written

we
will have written

you
will have written

they
will have written

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been writing

you
will have been writing

he/she/it
will have been writing

we
will have been writing

you
will have been writing

they
will have been writing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.