Do

Chia đông từ “do” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ do. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to do

Quá khứ đơn
  • did

Quá khứ phân từ
  • done

Trần thuật

Thì hiện tại

I
do

you
do

he/she/it
does

we
do

you
do

they
do

Thì hiện tại continuous

I
am doing

you
are doing

he/she/it
is doing

we
are doing

you
are doing

they
are doing

Quá khứ đơn

I
did

you
did

he/she/it
did

we
did

you
did

they
did

Quá khứ tiếp diễn

I
was doing

you
were doing

he/she/it
was doing

we
were doing

you
were doing

they
were doing

Hiện tại hoàn thành

I
have done

you
have done

he/she/it
has done

we
have done

you
have done

they
have done

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been doing

you
have been doing

he/she/it
has been doing

we
have been doing

you
have been doing

they
have been doing

Quá khứ hoàn thành

I
had done

you
had done

he/she/it
had done

we
had done

you
had done

they
had done

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been doing

you
had been doing

he/she/it
had been doing

we
had been doing

you
had been doing

they
had been doing

Tương lại đơn

I
will do

you
will do

he/she/it
will do

we
will do

you
will do

they
will do

Tương lại tiếp diễn

I
will be doing

you
will be doing

he/she/it
will be doing

we
will be doing

you
will be doing

they
will be doing

Tương lại hoàn thành

I
will have done

you
will have done

he/she/it
will have done

we
will have done

you
will have done

they
will have done

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been doing

you
will have been doing

he/she/it
will have been doing

we
will have been doing

you
will have been doing

they
will have been doing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.