Have

Chia động từ “have” – Chia động từ Tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ have. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to have

Quá khứ đơn
  • had

Past participle
  • had

Trần thuật

Hiện tại

I
have

you
have

he/she/it
has

we
have

you
have

they
have

Hiện tại tiếp diễn

I
am having

you
are having

he/she/it
is having

we
are having

you
are having

they
are having

Quá khứ đơn

I
had

you
had

he/she/it
had

we
had

you
had

they
had

Quá khứ tiếp diễn

I
was having

you
were having

he/she/it
was having

we
were having

you
were having

they
were having

Hiện tại hoàn thành

I
have had

you
have had

he/she/it
has had

we
have had

you
have had

they
have had

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been having

you
have been having

he/she/it
has been having

we
have been having

you
have been having

they
have been having

Quá khứ hoàn thành

I
had had

you
had had

he/she/it
had had

we
had had

you
had had

they
had had

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

I
had been having

you
had been having

he/she/it
had been having

we
had been having

you
had been having

they
had been having

Tương lai

I
will have

you
will have

he/she/it
will have

we
will have

you
will have

they
will have

Tương lai tiếp diễn

I
will be having

you
will be having

he/she/it
will be having

we
will be having

you
will be having

they
will be having

Tương lai hoàn thành

I
will have had

you
will have had

he/she/it
will have had

we
will have had

you
will have had

they
will have had

Tương lai hoàn thành tiếp diễn

I
will have been having

you
will have been having

he/she/it
will have been having

we
will have been having

you
will have been having

they
will have been having

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.