Yield

Chia đông từ “yield” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ yield. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to yield

Quá khứ đơn
  • yielded

Quá khứ phân từ
  • yielded

Trần thuật

Thì hiện tại

I
yield

you
yield

he/she/it
yields

we
yield

you
yield

they
yield

Thì hiện tại continuous

I
am yielding

you
are yielding

he/she/it
is yielding

we
are yielding

you
are yielding

they
are yielding

Quá khứ đơn

I
yielded

you
yielded

he/she/it
yielded

we
yielded

you
yielded

they
yielded

Quá khứ tiếp diễn

I
was yielding

you
were yielding

he/she/it
was yielding

we
were yielding

you
were yielding

they
were yielding

Hiện tại hoàn thành

I
have yielded

you
have yielded

he/she/it
has yielded

we
have yielded

you
have yielded

they
have yielded

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been yielding

you
have been yielding

he/she/it
has been yielding

we
have been yielding

you
have been yielding

they
have been yielding

Quá khứ hoàn thành

I
had yielded

you
had yielded

he/she/it
had yielded

we
had yielded

you
had yielded

they
had yielded

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been yielding

you
had been yielding

he/she/it
had been yielding

we
had been yielding

you
had been yielding

they
had been yielding

Tương lại đơn

I
will yield

you
will yield

he/she/it
will yield

we
will yield

you
will yield

they
will yield

Tương lại tiếp diễn

I
will be yielding

you
will be yielding

he/she/it
will be yielding

we
will be yielding

you
will be yielding

they
will be yielding

Tương lại hoàn thành

I
will have yielded

you
will have yielded

he/she/it
will have yielded

we
will have yielded

you
will have yielded

they
will have yielded

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been yielding

you
will have been yielding

he/she/it
will have been yielding

we
will have been yielding

you
will have been yielding

they
will have been yielding

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.