Tell

Chia đông từ “tell” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ tell. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to tell

Quá khứ đơn
  • told

Quá khứ phân từ
  • told

Trần thuật

Thì hiện tại

I
tell

you
tell

he/she/it
tells

we
tell

you
tell

they
tell

Thì hiện tại continuous

I
am telling

you
are telling

he/she/it
is telling

we
are telling

you
are telling

they
are telling

Quá khứ đơn

I
told

you
told

he/she/it
told

we
told

you
told

they
told

Quá khứ tiếp diễn

I
was telling

you
were telling

he/she/it
was telling

we
were telling

you
were telling

they
were telling

Hiện tại hoàn thành

I
have told

you
have told

he/she/it
has told

we
have told

you
have told

they
have told

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been telling

you
have been telling

he/she/it
has been telling

we
have been telling

you
have been telling

they
have been telling

Quá khứ hoàn thành

I
had told

you
had told

he/she/it
had told

we
had told

you
had told

they
had told

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been telling

you
had been telling

he/she/it
had been telling

we
had been telling

you
had been telling

they
had been telling

Tương lại đơn

I
will tell

you
will tell

he/she/it
will tell

we
will tell

you
will tell

they
will tell

Tương lại tiếp diễn

I
will be telling

you
will be telling

he/she/it
will be telling

we
will be telling

you
will be telling

they
will be telling

Tương lại hoàn thành

I
will have told

you
will have told

he/she/it
will have told

we
will have told

you
will have told

they
will have told

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been telling

you
will have been telling

he/she/it
will have been telling

we
will have been telling

you
will have been telling

they
will have been telling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.