Drive

Chia đông từ “drive” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ drive. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to drive

Quá khứ đơn
  • drove

Quá khứ phân từ
  • driven

Trần thuật

Thì hiện tại

I
drive

you
drive

he/she/it
drives

we
drive

you
drive

they
drive

Thì hiện tại continuous

I
am driving

you
are driving

he/she/it
is driving

we
are driving

you
are driving

they
are driving

Quá khứ đơn

I
drove

you
drove

he/she/it
drove

we
drove

you
drove

they
drove

Quá khứ tiếp diễn

I
was driving

you
were driving

he/she/it
was driving

we
were driving

you
were driving

they
were driving

Hiện tại hoàn thành

I
have driven

you
have driven

he/she/it
has driven

we
have driven

you
have driven

they
have driven

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been driving

you
have been driving

he/she/it
has been driving

we
have been driving

you
have been driving

they
have been driving

Quá khứ hoàn thành

I
had driven

you
had driven

he/she/it
had driven

we
had driven

you
had driven

they
had driven

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been driving

you
had been driving

he/she/it
had been driving

we
had been driving

you
had been driving

they
had been driving

Tương lại đơn

I
will drive

you
will drive

he/she/it
will drive

we
will drive

you
will drive

they
will drive

Tương lại tiếp diễn

I
will be driving

you
will be driving

he/she/it
will be driving

we
will be driving

you
will be driving

they
will be driving

Tương lại hoàn thành

I
will have driven

you
will have driven

he/she/it
will have driven

we
will have driven

you
will have driven

they
will have driven

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been driving

you
will have been driving

he/she/it
will have been driving

we
will have been driving

you
will have been driving

they
will have been driving

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.