Yearn

Chia đông từ “yearn” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ yearn. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to yearn

Quá khứ đơn
  • yearned

Quá khứ phân từ
  • yearned

Trần thuật

Thì hiện tại

I
yearn

you
yearn

he/she/it
yearns

we
yearn

you
yearn

they
yearn

Thì hiện tại continuous

I
am yearning

you
are yearning

he/she/it
is yearning

we
are yearning

you
are yearning

they
are yearning

Quá khứ đơn

I
yearned

you
yearned

he/she/it
yearned

we
yearned

you
yearned

they
yearned

Quá khứ tiếp diễn

I
was yearning

you
were yearning

he/she/it
was yearning

we
were yearning

you
were yearning

they
were yearning

Hiện tại hoàn thành

I
have yearned

you
have yearned

he/she/it
has yearned

we
have yearned

you
have yearned

they
have yearned

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been yearning

you
have been yearning

he/she/it
has been yearning

we
have been yearning

you
have been yearning

they
have been yearning

Quá khứ hoàn thành

I
had yearned

you
had yearned

he/she/it
had yearned

we
had yearned

you
had yearned

they
had yearned

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been yearning

you
had been yearning

he/she/it
had been yearning

we
had been yearning

you
had been yearning

they
had been yearning

Tương lại đơn

I
will yearn

you
will yearn

he/she/it
will yearn

we
will yearn

you
will yearn

they
will yearn

Tương lại tiếp diễn

I
will be yearning

you
will be yearning

he/she/it
will be yearning

we
will be yearning

you
will be yearning

they
will be yearning

Tương lại hoàn thành

I
will have yearned

you
will have yearned

he/she/it
will have yearned

we
will have yearned

you
will have yearned

they
will have yearned

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been yearning

you
will have been yearning

he/she/it
will have been yearning

we
will have been yearning

you
will have been yearning

they
will have been yearning

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.