Yelp

Chia đông từ “yelp” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ yelp. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to yelp

Quá khứ đơn
  • yelped

Quá khứ phân từ
  • yelped

Trần thuật

Thì hiện tại

I
yelp

you
yelp

he/she/it
yelps

we
yelp

you
yelp

they
yelp

Thì hiện tại continuous

I
am yelping

you
are yelping

he/she/it
is yelping

we
are yelping

you
are yelping

they
are yelping

Quá khứ đơn

I
yelped

you
yelped

he/she/it
yelped

we
yelped

you
yelped

they
yelped

Quá khứ tiếp diễn

I
was yelping

you
were yelping

he/she/it
was yelping

we
were yelping

you
were yelping

they
were yelping

Hiện tại hoàn thành

I
have yelped

you
have yelped

he/she/it
has yelped

we
have yelped

you
have yelped

they
have yelped

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been yelping

you
have been yelping

he/she/it
has been yelping

we
have been yelping

you
have been yelping

they
have been yelping

Quá khứ hoàn thành

I
had yelped

you
had yelped

he/she/it
had yelped

we
had yelped

you
had yelped

they
had yelped

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been yelping

you
had been yelping

he/she/it
had been yelping

we
had been yelping

you
had been yelping

they
had been yelping

Tương lại đơn

I
will yelp

you
will yelp

he/she/it
will yelp

we
will yelp

you
will yelp

they
will yelp

Tương lại tiếp diễn

I
will be yelping

you
will be yelping

he/she/it
will be yelping

we
will be yelping

you
will be yelping

they
will be yelping

Tương lại hoàn thành

I
will have yelped

you
will have yelped

he/she/it
will have yelped

we
will have yelped

you
will have yelped

they
will have yelped

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been yelping

you
will have been yelping

he/she/it
will have been yelping

we
will have been yelping

you
will have been yelping

they
will have been yelping

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.