Wrench

Chia đông từ “wrench” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ wrench. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to wrench

Quá khứ đơn
  • wrenched

Quá khứ phân từ
  • wrenched

Trần thuật

Thì hiện tại

I
wrench

you
wrench

he/she/it
wrenches

we
wrench

you
wrench

they
wrench

Thì hiện tại continuous

I
am wrenching

you
are wrenching

he/she/it
is wrenching

we
are wrenching

you
are wrenching

they
are wrenching

Quá khứ đơn

I
wrenched

you
wrenched

he/she/it
wrenched

we
wrenched

you
wrenched

they
wrenched

Quá khứ tiếp diễn

I
was wrenching

you
were wrenching

he/she/it
was wrenching

we
were wrenching

you
were wrenching

they
were wrenching

Hiện tại hoàn thành

I
have wrenched

you
have wrenched

he/she/it
has wrenched

we
have wrenched

you
have wrenched

they
have wrenched

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been wrenching

you
have been wrenching

he/she/it
has been wrenching

we
have been wrenching

you
have been wrenching

they
have been wrenching

Quá khứ hoàn thành

I
had wrenched

you
had wrenched

he/she/it
had wrenched

we
had wrenched

you
had wrenched

they
had wrenched

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been wrenching

you
had been wrenching

he/she/it
had been wrenching

we
had been wrenching

you
had been wrenching

they
had been wrenching

Tương lại đơn

I
will wrench

you
will wrench

he/she/it
will wrench

we
will wrench

you
will wrench

they
will wrench

Tương lại tiếp diễn

I
will be wrenching

you
will be wrenching

he/she/it
will be wrenching

we
will be wrenching

you
will be wrenching

they
will be wrenching

Tương lại hoàn thành

I
will have wrenched

you
will have wrenched

he/she/it
will have wrenched

we
will have wrenched

you
will have wrenched

they
will have wrenched

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been wrenching

you
will have been wrenching

he/she/it
will have been wrenching

we
will have been wrenching

you
will have been wrenching

they
will have been wrenching

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.