Zip

Chia đông từ “zip” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ zip. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to zip
Quá khứ đơn
  • zipped
Quá khứ phân từ
  • zipped

Trần thuật

Thì hiện tại

I
zip
you
zip
he/she/it
zips
we
zip
you
zip
they
zip

Thì hiện tại continuous

I
am zipping
you
are zipping
he/she/it
is zipping
we
are zipping
you
are zipping
they
are zipping

Quá khứ đơn

I
zipped
you
zipped
he/she/it
zipped
we
zipped
you
zipped
they
zipped

Quá khứ tiếp diễn

I
was zipping
you
were zipping
he/she/it
was zipping
we
were zipping
you
were zipping
they
were zipping

Hiện tại hoàn thành

I
have zipped
you
have zipped
he/she/it
has zipped
we
have zipped
you
have zipped
they
have zipped

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been zipping
you
have been zipping
he/she/it
has been zipping
we
have been zipping
you
have been zipping
they
have been zipping

Quá khứ hoàn thành

I
had zipped
you
had zipped
he/she/it
had zipped
we
had zipped
you
had zipped
they
had zipped

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been zipping
you
had been zipping
he/she/it
had been zipping
we
had been zipping
you
had been zipping
they
had been zipping

Tương lại đơn

I
will zip
you
will zip
he/she/it
will zip
we
will zip
you
will zip
they
will zip

Tương lại tiếp diễn

I
will be zipping
you
will be zipping
he/she/it
will be zipping
we
will be zipping
you
will be zipping
they
will be zipping

Tương lại hoàn thành

I
will have zipped
you
will have zipped
he/she/it
will have zipped
we
will have zipped
you
will have zipped
they
will have zipped

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been zipping
you
will have been zipping
he/she/it
will have been zipping
we
will have been zipping
you
will have been zipping
they
will have been zipping

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.