Yank

Chia đông từ “yank” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ yank. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to yank

Quá khứ đơn
  • yanked

Quá khứ phân từ
  • yanked

Trần thuật

Thì hiện tại

I
yank

you
yank

he/she/it
yanks

we
yank

you
yank

they
yank

Thì hiện tại continuous

I
am yanking

you
are yanking

he/she/it
is yanking

we
are yanking

you
are yanking

they
are yanking

Quá khứ đơn

I
yanked

you
yanked

he/she/it
yanked

we
yanked

you
yanked

they
yanked

Quá khứ tiếp diễn

I
was yanking

you
were yanking

he/she/it
was yanking

we
were yanking

you
were yanking

they
were yanking

Hiện tại hoàn thành

I
have yanked

you
have yanked

he/she/it
has yanked

we
have yanked

you
have yanked

they
have yanked

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been yanking

you
have been yanking

he/she/it
has been yanking

we
have been yanking

you
have been yanking

they
have been yanking

Quá khứ hoàn thành

I
had yanked

you
had yanked

he/she/it
had yanked

we
had yanked

you
had yanked

they
had yanked

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been yanking

you
had been yanking

he/she/it
had been yanking

we
had been yanking

you
had been yanking

they
had been yanking

Tương lại đơn

I
will yank

you
will yank

he/she/it
will yank

we
will yank

you
will yank

they
will yank

Tương lại tiếp diễn

I
will be yanking

you
will be yanking

he/she/it
will be yanking

we
will be yanking

you
will be yanking

they
will be yanking

Tương lại hoàn thành

I
will have yanked

you
will have yanked

he/she/it
will have yanked

we
will have yanked

you
will have yanked

they
will have yanked

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been yanking

you
will have been yanking

he/she/it
will have been yanking

we
will have been yanking

you
will have been yanking

they
will have been yanking

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.