Yell

Chia đông từ “yell” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ yell. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to yell

Quá khứ đơn
  • yelled

Quá khứ phân từ
  • yelled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
yell

you
yell

he/she/it
yells

we
yell

you
yell

they
yell

Thì hiện tại continuous

I
am yelling

you
are yelling

he/she/it
is yelling

we
are yelling

you
are yelling

they
are yelling

Quá khứ đơn

I
yelled

you
yelled

he/she/it
yelled

we
yelled

you
yelled

they
yelled

Quá khứ tiếp diễn

I
was yelling

you
were yelling

he/she/it
was yelling

we
were yelling

you
were yelling

they
were yelling

Hiện tại hoàn thành

I
have yelled

you
have yelled

he/she/it
has yelled

we
have yelled

you
have yelled

they
have yelled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been yelling

you
have been yelling

he/she/it
has been yelling

we
have been yelling

you
have been yelling

they
have been yelling

Quá khứ hoàn thành

I
had yelled

you
had yelled

he/she/it
had yelled

we
had yelled

you
had yelled

they
had yelled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been yelling

you
had been yelling

he/she/it
had been yelling

we
had been yelling

you
had been yelling

they
had been yelling

Tương lại đơn

I
will yell

you
will yell

he/she/it
will yell

we
will yell

you
will yell

they
will yell

Tương lại tiếp diễn

I
will be yelling

you
will be yelling

he/she/it
will be yelling

we
will be yelling

you
will be yelling

they
will be yelling

Tương lại hoàn thành

I
will have yelled

you
will have yelled

he/she/it
will have yelled

we
will have yelled

you
will have yelled

they
will have yelled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been yelling

you
will have been yelling

he/she/it
will have been yelling

we
will have been yelling

you
will have been yelling

they
will have been yelling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.