Writhe

Chia đông từ “writhe” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ writhe. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to writhe

Quá khứ đơn
  • writhed

Quá khứ phân từ
  • writhed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
writhe

you
writhe

he/she/it
writhes

we
writhe

you
writhe

they
writhe

Thì hiện tại continuous

I
am writhing

you
are writhing

he/she/it
is writhing

we
are writhing

you
are writhing

they
are writhing

Quá khứ đơn

I
writhed

you
writhed

he/she/it
writhed

we
writhed

you
writhed

they
writhed

Quá khứ tiếp diễn

I
was writhing

you
were writhing

he/she/it
was writhing

we
were writhing

you
were writhing

they
were writhing

Hiện tại hoàn thành

I
have writhed

you
have writhed

he/she/it
has writhed

we
have writhed

you
have writhed

they
have writhed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been writhing

you
have been writhing

he/she/it
has been writhing

we
have been writhing

you
have been writhing

they
have been writhing

Quá khứ hoàn thành

I
had writhed

you
had writhed

he/she/it
had writhed

we
had writhed

you
had writhed

they
had writhed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been writhing

you
had been writhing

he/she/it
had been writhing

we
had been writhing

you
had been writhing

they
had been writhing

Tương lại đơn

I
will writhe

you
will writhe

he/she/it
will writhe

we
will writhe

you
will writhe

they
will writhe

Tương lại tiếp diễn

I
will be writhing

you
will be writhing

he/she/it
will be writhing

we
will be writhing

you
will be writhing

they
will be writhing

Tương lại hoàn thành

I
will have writhed

you
will have writhed

he/she/it
will have writhed

we
will have writhed

you
will have writhed

they
will have writhed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been writhing

you
will have been writhing

he/she/it
will have been writhing

we
will have been writhing

you
will have been writhing

they
will have been writhing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.