Yawn

Chia đông từ “yawn” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ yawn. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to yawn

Quá khứ đơn
  • yawned

Quá khứ phân từ
  • yawned

Trần thuật

Thì hiện tại

I
yawn

you
yawn

he/she/it
yawns

we
yawn

you
yawn

they
yawn

Thì hiện tại continuous

I
am yawning

you
are yawning

he/she/it
is yawning

we
are yawning

you
are yawning

they
are yawning

Quá khứ đơn

I
yawned

you
yawned

he/she/it
yawned

we
yawned

you
yawned

they
yawned

Quá khứ tiếp diễn

I
was yawning

you
were yawning

he/she/it
was yawning

we
were yawning

you
were yawning

they
were yawning

Hiện tại hoàn thành

I
have yawned

you
have yawned

he/she/it
has yawned

we
have yawned

you
have yawned

they
have yawned

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been yawning

you
have been yawning

he/she/it
has been yawning

we
have been yawning

you
have been yawning

they
have been yawning

Quá khứ hoàn thành

I
had yawned

you
had yawned

he/she/it
had yawned

we
had yawned

you
had yawned

they
had yawned

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been yawning

you
had been yawning

he/she/it
had been yawning

we
had been yawning

you
had been yawning

they
had been yawning

Tương lại đơn

I
will yawn

you
will yawn

he/she/it
will yawn

we
will yawn

you
will yawn

they
will yawn

Tương lại tiếp diễn

I
will be yawning

you
will be yawning

he/she/it
will be yawning

we
will be yawning

you
will be yawning

they
will be yawning

Tương lại hoàn thành

I
will have yawned

you
will have yawned

he/she/it
will have yawned

we
will have yawned

you
will have yawned

they
will have yawned

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been yawning

you
will have been yawning

he/she/it
will have been yawning

we
will have been yawning

you
will have been yawning

they
will have been yawning

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.