Like

Chia đông từ “like” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ like. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to like

Quá khứ đơn
  • liked

Quá khứ phân từ
  • liked

Trần thuật

Thì hiện tại

I
like

you
like

he/she/it
likes

we
like

you
like

they
like

Thì hiện tại continuous

I
am liking

you
are liking

he/she/it
is liking

we
are liking

you
are liking

they
are liking

Quá khứ đơn

I
liked

you
liked

he/she/it
liked

we
liked

you
liked

they
liked

Quá khứ tiếp diễn

I
was liking

you
were liking

he/she/it
was liking

we
were liking

you
were liking

they
were liking

Hiện tại hoàn thành

I
have liked

you
have liked

he/she/it
has liked

we
have liked

you
have liked

they
have liked

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been liking

you
have been liking

he/she/it
has been liking

we
have been liking

you
have been liking

they
have been liking

Quá khứ hoàn thành

I
had liked

you
had liked

he/she/it
had liked

we
had liked

you
had liked

they
had liked

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been liking

you
had been liking

he/she/it
had been liking

we
had been liking

you
had been liking

they
had been liking

Tương lại đơn

I
will like

you
will like

he/she/it
will like

we
will like

you
will like

they
will like

Tương lại tiếp diễn

I
will be liking

you
will be liking

he/she/it
will be liking

we
will be liking

you
will be liking

they
will be liking

Tương lại hoàn thành

I
will have liked

you
will have liked

he/she/it
will have liked

we
will have liked

you
will have liked

they
will have liked

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been liking

you
will have been liking

he/she/it
will have been liking

we
will have been liking

you
will have been liking

they
will have been liking

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.