Eat

Chia đông từ “eat” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ eat. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to eat

Quá khứ đơn
  • ate

Quá khứ phân từ
  • eaten

Trần thuật

Thì hiện tại

I
eat

you
eat

he/she/it
eats

we
eat

you
eat

they
eat

Thì hiện tại continuous

I
am eating

you
are eating

he/she/it
is eating

we
are eating

you
are eating

they
are eating

Quá khứ đơn

I
ate

you
ate

he/she/it
ate

we
ate

you
ate

they
ate

Quá khứ tiếp diễn

I
was eating

you
were eating

he/she/it
was eating

we
were eating

you
were eating

they
were eating

Hiện tại hoàn thành

I
have eaten

you
have eaten

he/she/it
has eaten

we
have eaten

you
have eaten

they
have eaten

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been eating

you
have been eating

he/she/it
has been eating

we
have been eating

you
have been eating

they
have been eating

Quá khứ hoàn thành

I
had eaten

you
had eaten

he/she/it
had eaten

we
had eaten

you
had eaten

they
had eaten

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been eating

you
had been eating

he/she/it
had been eating

we
had been eating

you
had been eating

they
had been eating

Tương lại đơn

I
will eat

you
will eat

he/she/it
will eat

we
will eat

you
will eat

they
will eat

Tương lại tiếp diễn

I
will be eating

you
will be eating

he/she/it
will be eating

we
will be eating

you
will be eating

they
will be eating

Tương lại hoàn thành

I
will have eaten

you
will have eaten

he/she/it
will have eaten

we
will have eaten

you
will have eaten

they
will have eaten

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been eating

you
will have been eating

he/she/it
will have been eating

we
will have been eating

you
will have been eating

they
will have been eating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.