Say

Chia đông từ “say” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ say. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to say

Quá khứ đơn
  • said

Quá khứ phân từ
  • said

Trần thuật

Thì hiện tại

I
say

you
say

he/she/it
says

we
say

you
say

they
say

Thì hiện tại continuous

I
am saying

you
are saying

he/she/it
is saying

we
are saying

you
are saying

they
are saying

Quá khứ đơn

I
said

you
said

he/she/it
said

we
said

you
said

they
said

Quá khứ tiếp diễn

I
was saying

you
were saying

he/she/it
was saying

we
were saying

you
were saying

they
were saying

Hiện tại hoàn thành

I
have said

you
have said

he/she/it
has said

we
have said

you
have said

they
have said

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been saying

you
have been saying

he/she/it
has been saying

we
have been saying

you
have been saying

they
have been saying

Quá khứ hoàn thành

I
had said

you
had said

he/she/it
had said

we
had said

you
had said

they
had said

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been saying

you
had been saying

he/she/it
had been saying

we
had been saying

you
had been saying

they
had been saying

Tương lại đơn

I
will say

you
will say

he/she/it
will say

we
will say

you
will say

they
will say

Tương lại tiếp diễn

I
will be saying

you
will be saying

he/she/it
will be saying

we
will be saying

you
will be saying

they
will be saying

Tương lại hoàn thành

I
will have said

you
will have said

he/she/it
will have said

we
will have said

you
will have said

they
will have said

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been saying

you
will have been saying

he/she/it
will have been saying

we
will have been saying

you
will have been saying

they
will have been saying

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.