Make

Chia đông từ “make” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ make. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to make

Quá khứ đơn
  • made

Quá khứ phân từ
  • made

Trần thuật

Thì hiện tại

I
make

you
make

he/she/it
makes

we
make

you
make

they
make

Thì hiện tại continuous

I
am making

you
are making

he/she/it
is making

we
are making

you
are making

they
are making

Quá khứ đơn

I
made

you
made

he/she/it
made

we
made

you
made

they
made

Quá khứ tiếp diễn

I
was making

you
were making

he/she/it
was making

we
were making

you
were making

they
were making

Hiện tại hoàn thành

I
have made

you
have made

he/she/it
has made

we
have made

you
have made

they
have made

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been making

you
have been making

he/she/it
has been making

we
have been making

you
have been making

they
have been making

Quá khứ hoàn thành

I
had made

you
had made

he/she/it
had made

we
had made

you
had made

they
had made

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been making

you
had been making

he/she/it
had been making

we
had been making

you
had been making

they
had been making

Tương lại đơn

I
will make

you
will make

he/she/it
will make

we
will make

you
will make

they
will make

Tương lại tiếp diễn

I
will be making

you
will be making

he/she/it
will be making

we
will be making

you
will be making

they
will be making

Tương lại hoàn thành

I
will have made

you
will have made

he/she/it
will have made

we
will have made

you
will have made

they
will have made

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been making

you
will have been making

he/she/it
will have been making

we
will have been making

you
will have been making

they
will have been making

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.