Wriggle

Chia đông từ “wriggle” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ wriggle. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to wriggle

Quá khứ đơn
  • wriggled

Quá khứ phân từ
  • wriggled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
wriggle

you
wriggle

he/she/it
wriggles

we
wriggle

you
wriggle

they
wriggle

Thì hiện tại continuous

I
am wriggling

you
are wriggling

he/she/it
is wriggling

we
are wriggling

you
are wriggling

they
are wriggling

Quá khứ đơn

I
wriggled

you
wriggled

he/she/it
wriggled

we
wriggled

you
wriggled

they
wriggled

Quá khứ tiếp diễn

I
was wriggling

you
were wriggling

he/she/it
was wriggling

we
were wriggling

you
were wriggling

they
were wriggling

Hiện tại hoàn thành

I
have wriggled

you
have wriggled

he/she/it
has wriggled

we
have wriggled

you
have wriggled

they
have wriggled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been wriggling

you
have been wriggling

he/she/it
has been wriggling

we
have been wriggling

you
have been wriggling

they
have been wriggling

Quá khứ hoàn thành

I
had wriggled

you
had wriggled

he/she/it
had wriggled

we
had wriggled

you
had wriggled

they
had wriggled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been wriggling

you
had been wriggling

he/she/it
had been wriggling

we
had been wriggling

you
had been wriggling

they
had been wriggling

Tương lại đơn

I
will wriggle

you
will wriggle

he/she/it
will wriggle

we
will wriggle

you
will wriggle

they
will wriggle

Tương lại tiếp diễn

I
will be wriggling

you
will be wriggling

he/she/it
will be wriggling

we
will be wriggling

you
will be wriggling

they
will be wriggling

Tương lại hoàn thành

I
will have wriggled

you
will have wriggled

he/she/it
will have wriggled

we
will have wriggled

you
will have wriggled

they
will have wriggled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been wriggling

you
will have been wriggling

he/she/it
will have been wriggling

we
will have been wriggling

you
will have been wriggling

they
will have been wriggling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.