Wrinkle

Chia đông từ “wrinkle” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ wrinkle. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to wrinkle

Quá khứ đơn
  • wrinkled

Quá khứ phân từ
  • wrinkled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
wrinkle

you
wrinkle

he/she/it
wrinkles

we
wrinkle

you
wrinkle

they
wrinkle

Thì hiện tại continuous

I
am wrinkling

you
are wrinkling

he/she/it
is wrinkling

we
are wrinkling

you
are wrinkling

they
are wrinkling

Quá khứ đơn

I
wrinkled

you
wrinkled

he/she/it
wrinkled

we
wrinkled

you
wrinkled

they
wrinkled

Quá khứ tiếp diễn

I
was wrinkling

you
were wrinkling

he/she/it
was wrinkling

we
were wrinkling

you
were wrinkling

they
were wrinkling

Hiện tại hoàn thành

I
have wrinkled

you
have wrinkled

he/she/it
has wrinkled

we
have wrinkled

you
have wrinkled

they
have wrinkled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been wrinkling

you
have been wrinkling

he/she/it
has been wrinkling

we
have been wrinkling

you
have been wrinkling

they
have been wrinkling

Quá khứ hoàn thành

I
had wrinkled

you
had wrinkled

he/she/it
had wrinkled

we
had wrinkled

you
had wrinkled

they
had wrinkled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been wrinkling

you
had been wrinkling

he/she/it
had been wrinkling

we
had been wrinkling

you
had been wrinkling

they
had been wrinkling

Tương lại đơn

I
will wrinkle

you
will wrinkle

he/she/it
will wrinkle

we
will wrinkle

you
will wrinkle

they
will wrinkle

Tương lại tiếp diễn

I
will be wrinkling

you
will be wrinkling

he/she/it
will be wrinkling

we
will be wrinkling

you
will be wrinkling

they
will be wrinkling

Tương lại hoàn thành

I
will have wrinkled

you
will have wrinkled

he/she/it
will have wrinkled

we
will have wrinkled

you
will have wrinkled

they
will have wrinkled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been wrinkling

you
will have been wrinkling

he/she/it
will have been wrinkling

we
will have been wrinkling

you
will have been wrinkling

they
will have been wrinkling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.