Quip

Chia đông từ “quip” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ quip. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to quip

Quá khứ đơn
  • quipped

Quá khứ phân từ
  • quipped

Trần thuật

Thì hiện tại

I
quip

you
quip

he/she/it
quips

we
quip

you
quip

they
quip

Thì hiện tại continuous

I
am quipping

you
are quipping

he/she/it
is quipping

we
are quipping

you
are quipping

they
are quipping

Quá khứ đơn

I
quipped

you
quipped

he/she/it
quipped

we
quipped

you
quipped

they
quipped

Quá khứ tiếp diễn

I
was quipping

you
were quipping

he/she/it
was quipping

we
were quipping

you
were quipping

they
were quipping

Hiện tại hoàn thành

I
have quipped

you
have quipped

he/she/it
has quipped

we
have quipped

you
have quipped

they
have quipped

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been quipping

you
have been quipping

he/she/it
has been quipping

we
have been quipping

you
have been quipping

they
have been quipping

Quá khứ hoàn thành

I
had quipped

you
had quipped

he/she/it
had quipped

we
had quipped

you
had quipped

they
had quipped

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been quipping

you
had been quipping

he/she/it
had been quipping

we
had been quipping

you
had been quipping

they
had been quipping

Tương lại đơn

I
will quip

you
will quip

he/she/it
will quip

we
will quip

you
will quip

they
will quip

Tương lại tiếp diễn

I
will be quipping

you
will be quipping

he/she/it
will be quipping

we
will be quipping

you
will be quipping

they
will be quipping

Tương lại hoàn thành

I
will have quipped

you
will have quipped

he/she/it
will have quipped

we
will have quipped

you
will have quipped

they
will have quipped

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been quipping

you
will have been quipping

he/she/it
will have been quipping

we
will have been quipping

you
will have been quipping

they
will have been quipping

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.