Question

Chia đông từ “question” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ question. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to question

Quá khứ đơn
  • questioned

Quá khứ phân từ
  • questioned

Trần thuật

Thì hiện tại

I
question

you
question

he/she/it
questions

we
question

you
question

they
question

Thì hiện tại continuous

I
am questioning

you
are questioning

he/she/it
is questioning

we
are questioning

you
are questioning

they
are questioning

Quá khứ đơn

I
questioned

you
questioned

he/she/it
questioned

we
questioned

you
questioned

they
questioned

Quá khứ tiếp diễn

I
was questioning

you
were questioning

he/she/it
was questioning

we
were questioning

you
were questioning

they
were questioning

Hiện tại hoàn thành

I
have questioned

you
have questioned

he/she/it
has questioned

we
have questioned

you
have questioned

they
have questioned

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been questioning

you
have been questioning

he/she/it
has been questioning

we
have been questioning

you
have been questioning

they
have been questioning

Quá khứ hoàn thành

I
had questioned

you
had questioned

he/she/it
had questioned

we
had questioned

you
had questioned

they
had questioned

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been questioning

you
had been questioning

he/she/it
had been questioning

we
had been questioning

you
had been questioning

they
had been questioning

Tương lại đơn

I
will question

you
will question

he/she/it
will question

we
will question

you
will question

they
will question

Tương lại tiếp diễn

I
will be questioning

you
will be questioning

he/she/it
will be questioning

we
will be questioning

you
will be questioning

they
will be questioning

Tương lại hoàn thành

I
will have questioned

you
will have questioned

he/she/it
will have questioned

we
will have questioned

you
will have questioned

they
will have questioned

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been questioning

you
will have been questioning

he/she/it
will have been questioning

we
will have been questioning

you
will have been questioning

they
will have been questioning

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.