Query

Chia đông từ “query” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ query. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to query

Quá khứ đơn
  • queried

Quá khứ phân từ
  • queried

Trần thuật

Thì hiện tại

I
query

you
query

he/she/it
queries

we
query

you
query

they
query

Thì hiện tại continuous

I
am querying

you
are querying

he/she/it
is querying

we
are querying

you
are querying

they
are querying

Quá khứ đơn

I
queried

you
queried

he/she/it
queried

we
queried

you
queried

they
queried

Quá khứ tiếp diễn

I
was querying

you
were querying

he/she/it
was querying

we
were querying

you
were querying

they
were querying

Hiện tại hoàn thành

I
have queried

you
have queried

he/she/it
has queried

we
have queried

you
have queried

they
have queried

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been querying

you
have been querying

he/she/it
has been querying

we
have been querying

you
have been querying

they
have been querying

Quá khứ hoàn thành

I
had queried

you
had queried

he/she/it
had queried

we
had queried

you
had queried

they
had queried

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been querying

you
had been querying

he/she/it
had been querying

we
had been querying

you
had been querying

they
had been querying

Tương lại đơn

I
will query

you
will query

he/she/it
will query

we
will query

you
will query

they
will query

Tương lại tiếp diễn

I
will be querying

you
will be querying

he/she/it
will be querying

we
will be querying

you
will be querying

they
will be querying

Tương lại hoàn thành

I
will have queried

you
will have queried

he/she/it
will have queried

we
will have queried

you
will have queried

they
will have queried

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been querying

you
will have been querying

he/she/it
will have been querying

we
will have been querying

you
will have been querying

they
will have been querying

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.