Quash

Chia đông từ “quash” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ quash. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to quash

Quá khứ đơn
  • quashed

Quá khứ phân từ
  • quashed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
quash

you
quash

he/she/it
quashes

we
quash

you
quash

they
quash

Thì hiện tại continuous

I
am quashing

you
are quashing

he/she/it
is quashing

we
are quashing

you
are quashing

they
are quashing

Quá khứ đơn

I
quashed

you
quashed

he/she/it
quashed

we
quashed

you
quashed

they
quashed

Quá khứ tiếp diễn

I
was quashing

you
were quashing

he/she/it
was quashing

we
were quashing

you
were quashing

they
were quashing

Hiện tại hoàn thành

I
have quashed

you
have quashed

he/she/it
has quashed

we
have quashed

you
have quashed

they
have quashed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been quashing

you
have been quashing

he/she/it
has been quashing

we
have been quashing

you
have been quashing

they
have been quashing

Quá khứ hoàn thành

I
had quashed

you
had quashed

he/she/it
had quashed

we
had quashed

you
had quashed

they
had quashed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been quashing

you
had been quashing

he/she/it
had been quashing

we
had been quashing

you
had been quashing

they
had been quashing

Tương lại đơn

I
will quash

you
will quash

he/she/it
will quash

we
will quash

you
will quash

they
will quash

Tương lại tiếp diễn

I
will be quashing

you
will be quashing

he/she/it
will be quashing

we
will be quashing

you
will be quashing

they
will be quashing

Tương lại hoàn thành

I
will have quashed

you
will have quashed

he/she/it
will have quashed

we
will have quashed

you
will have quashed

they
will have quashed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been quashing

you
will have been quashing

he/she/it
will have been quashing

we
will have been quashing

you
will have been quashing

they
will have been quashing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.