Qualify

Chia đông từ “qualify” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ qualify. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to qualify

Quá khứ đơn
  • qualified

Quá khứ phân từ
  • qualified

Trần thuật

Thì hiện tại

I
qualify

you
qualify

he/she/it
qualifies

we
qualify

you
qualify

they
qualify

Thì hiện tại continuous

I
am qualifying

you
are qualifying

he/she/it
is qualifying

we
are qualifying

you
are qualifying

they
are qualifying

Quá khứ đơn

I
qualified

you
qualified

he/she/it
qualified

we
qualified

you
qualified

they
qualified

Quá khứ tiếp diễn

I
was qualifying

you
were qualifying

he/she/it
was qualifying

we
were qualifying

you
were qualifying

they
were qualifying

Hiện tại hoàn thành

I
have qualified

you
have qualified

he/she/it
has qualified

we
have qualified

you
have qualified

they
have qualified

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been qualifying

you
have been qualifying

he/she/it
has been qualifying

we
have been qualifying

you
have been qualifying

they
have been qualifying

Quá khứ hoàn thành

I
had qualified

you
had qualified

he/she/it
had qualified

we
had qualified

you
had qualified

they
had qualified

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been qualifying

you
had been qualifying

he/she/it
had been qualifying

we
had been qualifying

you
had been qualifying

they
had been qualifying

Tương lại đơn

I
will qualify

you
will qualify

he/she/it
will qualify

we
will qualify

you
will qualify

they
will qualify

Tương lại tiếp diễn

I
will be qualifying

you
will be qualifying

he/she/it
will be qualifying

we
will be qualifying

you
will be qualifying

they
will be qualifying

Tương lại hoàn thành

I
will have qualified

you
will have qualified

he/she/it
will have qualified

we
will have qualified

you
will have qualified

they
will have qualified

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been qualifying

you
will have been qualifying

he/she/it
will have been qualifying

we
will have been qualifying

you
will have been qualifying

they
will have been qualifying

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.