Puzzle

Chia đông từ “puzzle” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ puzzle. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to puzzle

Quá khứ đơn
  • puzzled

Quá khứ phân từ
  • puzzled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
puzzle

you
puzzle

he/she/it
puzzles

we
puzzle

you
puzzle

they
puzzle

Thì hiện tại continuous

I
am puzzling

you
are puzzling

he/she/it
is puzzling

we
are puzzling

you
are puzzling

they
are puzzling

Quá khứ đơn

I
puzzled

you
puzzled

he/she/it
puzzled

we
puzzled

you
puzzled

they
puzzled

Quá khứ tiếp diễn

I
was puzzling

you
were puzzling

he/she/it
was puzzling

we
were puzzling

you
were puzzling

they
were puzzling

Hiện tại hoàn thành

I
have puzzled

you
have puzzled

he/she/it
has puzzled

we
have puzzled

you
have puzzled

they
have puzzled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been puzzling

you
have been puzzling

he/she/it
has been puzzling

we
have been puzzling

you
have been puzzling

they
have been puzzling

Quá khứ hoàn thành

I
had puzzled

you
had puzzled

he/she/it
had puzzled

we
had puzzled

you
had puzzled

they
had puzzled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been puzzling

you
had been puzzling

he/she/it
had been puzzling

we
had been puzzling

you
had been puzzling

they
had been puzzling

Tương lại đơn

I
will puzzle

you
will puzzle

he/she/it
will puzzle

we
will puzzle

you
will puzzle

they
will puzzle

Tương lại tiếp diễn

I
will be puzzling

you
will be puzzling

he/she/it
will be puzzling

we
will be puzzling

you
will be puzzling

they
will be puzzling

Tương lại hoàn thành

I
will have puzzled

you
will have puzzled

he/she/it
will have puzzled

we
will have puzzled

you
will have puzzled

they
will have puzzled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been puzzling

you
will have been puzzling

he/she/it
will have been puzzling

we
will have been puzzling

you
will have been puzzling

they
will have been puzzling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.