Push

Chia đông từ “push” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ push. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to push

Quá khứ đơn
  • pushed

Quá khứ phân từ
  • pushed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
push

you
push

he/she/it
pushes

we
push

you
push

they
push

Thì hiện tại continuous

I
am pushing

you
are pushing

he/she/it
is pushing

we
are pushing

you
are pushing

they
are pushing

Quá khứ đơn

I
pushed

you
pushed

he/she/it
pushed

we
pushed

you
pushed

they
pushed

Quá khứ tiếp diễn

I
was pushing

you
were pushing

he/she/it
was pushing

we
were pushing

you
were pushing

they
were pushing

Hiện tại hoàn thành

I
have pushed

you
have pushed

he/she/it
has pushed

we
have pushed

you
have pushed

they
have pushed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been pushing

you
have been pushing

he/she/it
has been pushing

we
have been pushing

you
have been pushing

they
have been pushing

Quá khứ hoàn thành

I
had pushed

you
had pushed

he/she/it
had pushed

we
had pushed

you
had pushed

they
had pushed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been pushing

you
had been pushing

he/she/it
had been pushing

we
had been pushing

you
had been pushing

they
had been pushing

Tương lại đơn

I
will push

you
will push

he/she/it
will push

we
will push

you
will push

they
will push

Tương lại tiếp diễn

I
will be pushing

you
will be pushing

he/she/it
will be pushing

we
will be pushing

you
will be pushing

they
will be pushing

Tương lại hoàn thành

I
will have pushed

you
will have pushed

he/she/it
will have pushed

we
will have pushed

you
will have pushed

they
will have pushed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been pushing

you
will have been pushing

he/she/it
will have been pushing

we
will have been pushing

you
will have been pushing

they
will have been pushing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.