Pursue

Chia đông từ “pursue” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ pursue. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to pursue

Quá khứ đơn
  • pursued

Quá khứ phân từ
  • pursued

Trần thuật

Thì hiện tại

I
pursue

you
pursue

he/she/it
pursues

we
pursue

you
pursue

they
pursue

Thì hiện tại continuous

I
am pursuing

you
are pursuing

he/she/it
is pursuing

we
are pursuing

you
are pursuing

they
are pursuing

Quá khứ đơn

I
pursued

you
pursued

he/she/it
pursued

we
pursued

you
pursued

they
pursued

Quá khứ tiếp diễn

I
was pursuing

you
were pursuing

he/she/it
was pursuing

we
were pursuing

you
were pursuing

they
were pursuing

Hiện tại hoàn thành

I
have pursued

you
have pursued

he/she/it
has pursued

we
have pursued

you
have pursued

they
have pursued

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been pursuing

you
have been pursuing

he/she/it
has been pursuing

we
have been pursuing

you
have been pursuing

they
have been pursuing

Quá khứ hoàn thành

I
had pursued

you
had pursued

he/she/it
had pursued

we
had pursued

you
had pursued

they
had pursued

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been pursuing

you
had been pursuing

he/she/it
had been pursuing

we
had been pursuing

you
had been pursuing

they
had been pursuing

Tương lại đơn

I
will pursue

you
will pursue

he/she/it
will pursue

we
will pursue

you
will pursue

they
will pursue

Tương lại tiếp diễn

I
will be pursuing

you
will be pursuing

he/she/it
will be pursuing

we
will be pursuing

you
will be pursuing

they
will be pursuing

Tương lại hoàn thành

I
will have pursued

you
will have pursued

he/she/it
will have pursued

we
will have pursued

you
will have pursued

they
will have pursued

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been pursuing

you
will have been pursuing

he/she/it
will have been pursuing

we
will have been pursuing

you
will have been pursuing

they
will have been pursuing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.