Purport

Chia đông từ “purport” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ purport. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to purport

Quá khứ đơn
  • purported

Quá khứ phân từ
  • purported

Trần thuật

Thì hiện tại

I
purport

you
purport

he/she/it
purports

we
purport

you
purport

they
purport

Thì hiện tại continuous

I
am purporting

you
are purporting

he/she/it
is purporting

we
are purporting

you
are purporting

they
are purporting

Quá khứ đơn

I
purported

you
purported

he/she/it
purported

we
purported

you
purported

they
purported

Quá khứ tiếp diễn

I
was purporting

you
were purporting

he/she/it
was purporting

we
were purporting

you
were purporting

they
were purporting

Hiện tại hoàn thành

I
have purported

you
have purported

he/she/it
has purported

we
have purported

you
have purported

they
have purported

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been purporting

you
have been purporting

he/she/it
has been purporting

we
have been purporting

you
have been purporting

they
have been purporting

Quá khứ hoàn thành

I
had purported

you
had purported

he/she/it
had purported

we
had purported

you
had purported

they
had purported

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been purporting

you
had been purporting

he/she/it
had been purporting

we
had been purporting

you
had been purporting

they
had been purporting

Tương lại đơn

I
will purport

you
will purport

he/she/it
will purport

we
will purport

you
will purport

they
will purport

Tương lại tiếp diễn

I
will be purporting

you
will be purporting

he/she/it
will be purporting

we
will be purporting

you
will be purporting

they
will be purporting

Tương lại hoàn thành

I
will have purported

you
will have purported

he/she/it
will have purported

we
will have purported

you
will have purported

they
will have purported

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been purporting

you
will have been purporting

he/she/it
will have been purporting

we
will have been purporting

you
will have been purporting

they
will have been purporting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.