Purchase

Chia đông từ “purchase” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ purchase. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to purchase

Quá khứ đơn
  • purchased

Quá khứ phân từ
  • purchased

Trần thuật

Thì hiện tại

I
purchase

you
purchase

he/she/it
purchases

we
purchase

you
purchase

they
purchase

Thì hiện tại continuous

I
am purchasing

you
are purchasing

he/she/it
is purchasing

we
are purchasing

you
are purchasing

they
are purchasing

Quá khứ đơn

I
purchased

you
purchased

he/she/it
purchased

we
purchased

you
purchased

they
purchased

Quá khứ tiếp diễn

I
was purchasing

you
were purchasing

he/she/it
was purchasing

we
were purchasing

you
were purchasing

they
were purchasing

Hiện tại hoàn thành

I
have purchased

you
have purchased

he/she/it
has purchased

we
have purchased

you
have purchased

they
have purchased

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been purchasing

you
have been purchasing

he/she/it
has been purchasing

we
have been purchasing

you
have been purchasing

they
have been purchasing

Quá khứ hoàn thành

I
had purchased

you
had purchased

he/she/it
had purchased

we
had purchased

you
had purchased

they
had purchased

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been purchasing

you
had been purchasing

he/she/it
had been purchasing

we
had been purchasing

you
had been purchasing

they
had been purchasing

Tương lại đơn

I
will purchase

you
will purchase

he/she/it
will purchase

we
will purchase

you
will purchase

they
will purchase

Tương lại tiếp diễn

I
will be purchasing

you
will be purchasing

he/she/it
will be purchasing

we
will be purchasing

you
will be purchasing

they
will be purchasing

Tương lại hoàn thành

I
will have purchased

you
will have purchased

he/she/it
will have purchased

we
will have purchased

you
will have purchased

they
will have purchased

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been purchasing

you
will have been purchasing

he/she/it
will have been purchasing

we
will have been purchasing

you
will have been purchasing

they
will have been purchasing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.