Punish

Chia đông từ “punish” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ punish. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to punish

Quá khứ đơn
  • punished

Quá khứ phân từ
  • punished

Trần thuật

Thì hiện tại

I
punish

you
punish

he/she/it
punishes

we
punish

you
punish

they
punish

Thì hiện tại continuous

I
am punishing

you
are punishing

he/she/it
is punishing

we
are punishing

you
are punishing

they
are punishing

Quá khứ đơn

I
punished

you
punished

he/she/it
punished

we
punished

you
punished

they
punished

Quá khứ tiếp diễn

I
was punishing

you
were punishing

he/she/it
was punishing

we
were punishing

you
were punishing

they
were punishing

Hiện tại hoàn thành

I
have punished

you
have punished

he/she/it
has punished

we
have punished

you
have punished

they
have punished

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been punishing

you
have been punishing

he/she/it
has been punishing

we
have been punishing

you
have been punishing

they
have been punishing

Quá khứ hoàn thành

I
had punished

you
had punished

he/she/it
had punished

we
had punished

you
had punished

they
had punished

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been punishing

you
had been punishing

he/she/it
had been punishing

we
had been punishing

you
had been punishing

they
had been punishing

Tương lại đơn

I
will punish

you
will punish

he/she/it
will punish

we
will punish

you
will punish

they
will punish

Tương lại tiếp diễn

I
will be punishing

you
will be punishing

he/she/it
will be punishing

we
will be punishing

you
will be punishing

they
will be punishing

Tương lại hoàn thành

I
will have punished

you
will have punished

he/she/it
will have punished

we
will have punished

you
will have punished

they
will have punished

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been punishing

you
will have been punishing

he/she/it
will have been punishing

we
will have been punishing

you
will have been punishing

they
will have been punishing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.