Puncture

Chia đông từ “puncture” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ puncture. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to puncture

Quá khứ đơn
  • punctured

Quá khứ phân từ
  • punctured

Trần thuật

Thì hiện tại

I
puncture

you
puncture

he/she/it
punctures

we
puncture

you
puncture

they
puncture

Thì hiện tại continuous

I
am puncturing

you
are puncturing

he/she/it
is puncturing

we
are puncturing

you
are puncturing

they
are puncturing

Quá khứ đơn

I
punctured

you
punctured

he/she/it
punctured

we
punctured

you
punctured

they
punctured

Quá khứ tiếp diễn

I
was puncturing

you
were puncturing

he/she/it
was puncturing

we
were puncturing

you
were puncturing

they
were puncturing

Hiện tại hoàn thành

I
have punctured

you
have punctured

he/she/it
has punctured

we
have punctured

you
have punctured

they
have punctured

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been puncturing

you
have been puncturing

he/she/it
has been puncturing

we
have been puncturing

you
have been puncturing

they
have been puncturing

Quá khứ hoàn thành

I
had punctured

you
had punctured

he/she/it
had punctured

we
had punctured

you
had punctured

they
had punctured

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been puncturing

you
had been puncturing

he/she/it
had been puncturing

we
had been puncturing

you
had been puncturing

they
had been puncturing

Tương lại đơn

I
will puncture

you
will puncture

he/she/it
will puncture

we
will puncture

you
will puncture

they
will puncture

Tương lại tiếp diễn

I
will be puncturing

you
will be puncturing

he/she/it
will be puncturing

we
will be puncturing

you
will be puncturing

they
will be puncturing

Tương lại hoàn thành

I
will have punctured

you
will have punctured

he/she/it
will have punctured

we
will have punctured

you
will have punctured

they
will have punctured

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been puncturing

you
will have been puncturing

he/she/it
will have been puncturing

we
will have been puncturing

you
will have been puncturing

they
will have been puncturing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.