Punch

Chia đông từ “punch” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ punch. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to punch

Quá khứ đơn
  • punched

Quá khứ phân từ
  • punched

Trần thuật

Thì hiện tại

I
punch

you
punch

he/she/it
punches

we
punch

you
punch

they
punch

Thì hiện tại continuous

I
am punching

you
are punching

he/she/it
is punching

we
are punching

you
are punching

they
are punching

Quá khứ đơn

I
punched

you
punched

he/she/it
punched

we
punched

you
punched

they
punched

Quá khứ tiếp diễn

I
was punching

you
were punching

he/she/it
was punching

we
were punching

you
were punching

they
were punching

Hiện tại hoàn thành

I
have punched

you
have punched

he/she/it
has punched

we
have punched

you
have punched

they
have punched

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been punching

you
have been punching

he/she/it
has been punching

we
have been punching

you
have been punching

they
have been punching

Quá khứ hoàn thành

I
had punched

you
had punched

he/she/it
had punched

we
had punched

you
had punched

they
had punched

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been punching

you
had been punching

he/she/it
had been punching

we
had been punching

you
had been punching

they
had been punching

Tương lại đơn

I
will punch

you
will punch

he/she/it
will punch

we
will punch

you
will punch

they
will punch

Tương lại tiếp diễn

I
will be punching

you
will be punching

he/she/it
will be punching

we
will be punching

you
will be punching

they
will be punching

Tương lại hoàn thành

I
will have punched

you
will have punched

he/she/it
will have punched

we
will have punched

you
will have punched

they
will have punched

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been punching

you
will have been punching

he/she/it
will have been punching

we
will have been punching

you
will have been punching

they
will have been punching

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.