Pump

Chia đông từ “pump” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ pump. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to pump

Quá khứ đơn
  • pumped

Quá khứ phân từ
  • pumped

Trần thuật

Thì hiện tại

I
pump

you
pump

he/she/it
pumps

we
pump

you
pump

they
pump

Thì hiện tại continuous

I
am pumping

you
are pumping

he/she/it
is pumping

we
are pumping

you
are pumping

they
are pumping

Quá khứ đơn

I
pumped

you
pumped

he/she/it
pumped

we
pumped

you
pumped

they
pumped

Quá khứ tiếp diễn

I
was pumping

you
were pumping

he/she/it
was pumping

we
were pumping

you
were pumping

they
were pumping

Hiện tại hoàn thành

I
have pumped

you
have pumped

he/she/it
has pumped

we
have pumped

you
have pumped

they
have pumped

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been pumping

you
have been pumping

he/she/it
has been pumping

we
have been pumping

you
have been pumping

they
have been pumping

Quá khứ hoàn thành

I
had pumped

you
had pumped

he/she/it
had pumped

we
had pumped

you
had pumped

they
had pumped

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been pumping

you
had been pumping

he/she/it
had been pumping

we
had been pumping

you
had been pumping

they
had been pumping

Tương lại đơn

I
will pump

you
will pump

he/she/it
will pump

we
will pump

you
will pump

they
will pump

Tương lại tiếp diễn

I
will be pumping

you
will be pumping

he/she/it
will be pumping

we
will be pumping

you
will be pumping

they
will be pumping

Tương lại hoàn thành

I
will have pumped

you
will have pumped

he/she/it
will have pumped

we
will have pumped

you
will have pumped

they
will have pumped

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been pumping

you
will have been pumping

he/she/it
will have been pumping

we
will have been pumping

you
will have been pumping

they
will have been pumping

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.