Pummel

Chia đông từ “pummel” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ pummel. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to pummel

Quá khứ đơn
  • pummeled; pummelled

Quá khứ phân từ
  • pummeled; pummelled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
pummel

you
pummel

he/she/it
pummels

we
pummel

you
pummel

they
pummel

Thì hiện tại continuous

I
am pummeling; pummelling

you
are pummeling; pummelling

he/she/it
is pummeling; pummelling

we
are pummeling; pummelling

you
are pummeling; pummelling

they
are pummeling; pummelling

Quá khứ đơn

I
pummeled; pummelled

you
pummeled; pummelled

he/she/it
pummeled; pummelled

we
pummeled; pummelled

you
pummeled; pummelled

they
pummeled; pummelled

Quá khứ tiếp diễn

I
was pummeling; pummelling

you
were pummeling; pummelling

he/she/it
was pummeling; pummelling

we
were pummeling; pummelling

you
were pummeling; pummelling

they
were pummeling; pummelling

Hiện tại hoàn thành

I
have pummeled; pummelled

you
have pummeled; pummelled

he/she/it
has pummeled; pummelled

we
have pummeled; pummelled

you
have pummeled; pummelled

they
have pummeled; pummelled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been pummeling; pummelling

you
have been pummeling; pummelling

he/she/it
has been pummeling; pummelling

we
have been pummeling; pummelling

you
have been pummeling; pummelling

they
have been pummeling; pummelling

Quá khứ hoàn thành

I
had pummeled; pummelled

you
had pummeled; pummelled

he/she/it
had pummeled; pummelled

we
had pummeled; pummelled

you
had pummeled; pummelled

they
had pummeled; pummelled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been pummeling; pummelling

you
had been pummeling; pummelling

he/she/it
had been pummeling; pummelling

we
had been pummeling; pummelling

you
had been pummeling; pummelling

they
had been pummeling; pummelling

Tương lại đơn

I
will pummel

you
will pummel

he/she/it
will pummel

we
will pummel

you
will pummel

they
will pummel

Tương lại tiếp diễn

I
will be pummeling; pummelling

you
will be pummeling; pummelling

he/she/it
will be pummeling; pummelling

we
will be pummeling; pummelling

you
will be pummeling; pummelling

they
will be pummeling; pummelling

Tương lại hoàn thành

I
will have pummeled; pummelled

you
will have pummeled; pummelled

he/she/it
will have pummeled; pummelled

we
will have pummeled; pummelled

you
will have pummeled; pummelled

they
will have pummeled; pummelled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been pummeling; pummelling

you
will have been pummeling; pummelling

he/she/it
will have been pummeling; pummelling

we
will have been pummeling; pummelling

you
will have been pummeling; pummelling

they
will have been pummeling; pummelling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.