Publish

Chia đông từ “publish” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ publish. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to publish

Quá khứ đơn
  • published

Quá khứ phân từ
  • published

Trần thuật

Thì hiện tại

I
publish

you
publish

he/she/it
publishes

we
publish

you
publish

they
publish

Thì hiện tại continuous

I
am publishing

you
are publishing

he/she/it
is publishing

we
are publishing

you
are publishing

they
are publishing

Quá khứ đơn

I
published

you
published

he/she/it
published

we
published

you
published

they
published

Quá khứ tiếp diễn

I
was publishing

you
were publishing

he/she/it
was publishing

we
were publishing

you
were publishing

they
were publishing

Hiện tại hoàn thành

I
have published

you
have published

he/she/it
has published

we
have published

you
have published

they
have published

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been publishing

you
have been publishing

he/she/it
has been publishing

we
have been publishing

you
have been publishing

they
have been publishing

Quá khứ hoàn thành

I
had published

you
had published

he/she/it
had published

we
had published

you
had published

they
had published

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been publishing

you
had been publishing

he/she/it
had been publishing

we
had been publishing

you
had been publishing

they
had been publishing

Tương lại đơn

I
will publish

you
will publish

he/she/it
will publish

we
will publish

you
will publish

they
will publish

Tương lại tiếp diễn

I
will be publishing

you
will be publishing

he/she/it
will be publishing

we
will be publishing

you
will be publishing

they
will be publishing

Tương lại hoàn thành

I
will have published

you
will have published

he/she/it
will have published

we
will have published

you
will have published

they
will have published

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been publishing

you
will have been publishing

he/she/it
will have been publishing

we
will have been publishing

you
will have been publishing

they
will have been publishing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.