Pry

Chia đông từ “pry” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ pry. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to pry

Quá khứ đơn
  • pried

Quá khứ phân từ
  • pried

Trần thuật

Thì hiện tại

I
pry

you
pry

he/she/it
pries

we
pry

you
pry

they
pry

Thì hiện tại continuous

I
am prying

you
are prying

he/she/it
is prying

we
are prying

you
are prying

they
are prying

Quá khứ đơn

I
pried

you
pried

he/she/it
pried

we
pried

you
pried

they
pried

Quá khứ tiếp diễn

I
was prying

you
were prying

he/she/it
was prying

we
were prying

you
were prying

they
were prying

Hiện tại hoàn thành

I
have pried

you
have pried

he/she/it
has pried

we
have pried

you
have pried

they
have pried

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been prying

you
have been prying

he/she/it
has been prying

we
have been prying

you
have been prying

they
have been prying

Quá khứ hoàn thành

I
had pried

you
had pried

he/she/it
had pried

we
had pried

you
had pried

they
had pried

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been prying

you
had been prying

he/she/it
had been prying

we
had been prying

you
had been prying

they
had been prying

Tương lại đơn

I
will pry

you
will pry

he/she/it
will pry

we
will pry

you
will pry

they
will pry

Tương lại tiếp diễn

I
will be prying

you
will be prying

he/she/it
will be prying

we
will be prying

you
will be prying

they
will be prying

Tương lại hoàn thành

I
will have pried

you
will have pried

he/she/it
will have pried

we
will have pried

you
will have pried

they
will have pried

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been prying

you
will have been prying

he/she/it
will have been prying

we
will have been prying

you
will have been prying

they
will have been prying

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.