Prune

Chia đông từ “prune” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ prune. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to prune

Quá khứ đơn
  • pruned

Quá khứ phân từ
  • pruned

Trần thuật

Thì hiện tại

I
prune

you
prune

he/she/it
prunes

we
prune

you
prune

they
prune

Thì hiện tại continuous

I
am pruning

you
are pruning

he/she/it
is pruning

we
are pruning

you
are pruning

they
are pruning

Quá khứ đơn

I
pruned

you
pruned

he/she/it
pruned

we
pruned

you
pruned

they
pruned

Quá khứ tiếp diễn

I
was pruning

you
were pruning

he/she/it
was pruning

we
were pruning

you
were pruning

they
were pruning

Hiện tại hoàn thành

I
have pruned

you
have pruned

he/she/it
has pruned

we
have pruned

you
have pruned

they
have pruned

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been pruning

you
have been pruning

he/she/it
has been pruning

we
have been pruning

you
have been pruning

they
have been pruning

Quá khứ hoàn thành

I
had pruned

you
had pruned

he/she/it
had pruned

we
had pruned

you
had pruned

they
had pruned

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been pruning

you
had been pruning

he/she/it
had been pruning

we
had been pruning

you
had been pruning

they
had been pruning

Tương lại đơn

I
will prune

you
will prune

he/she/it
will prune

we
will prune

you
will prune

they
will prune

Tương lại tiếp diễn

I
will be pruning

you
will be pruning

he/she/it
will be pruning

we
will be pruning

you
will be pruning

they
will be pruning

Tương lại hoàn thành

I
will have pruned

you
will have pruned

he/she/it
will have pruned

we
will have pruned

you
will have pruned

they
will have pruned

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been pruning

you
will have been pruning

he/she/it
will have been pruning

we
will have been pruning

you
will have been pruning

they
will have been pruning

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.