Provoke

Chia đông từ “provoke” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ provoke. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to provoke

Quá khứ đơn
  • provoked

Quá khứ phân từ
  • provoked

Trần thuật

Thì hiện tại

I
provoke

you
provoke

he/she/it
provokes

we
provoke

you
provoke

they
provoke

Thì hiện tại continuous

I
am provoking

you
are provoking

he/she/it
is provoking

we
are provoking

you
are provoking

they
are provoking

Quá khứ đơn

I
provoked

you
provoked

he/she/it
provoked

we
provoked

you
provoked

they
provoked

Quá khứ tiếp diễn

I
was provoking

you
were provoking

he/she/it
was provoking

we
were provoking

you
were provoking

they
were provoking

Hiện tại hoàn thành

I
have provoked

you
have provoked

he/she/it
has provoked

we
have provoked

you
have provoked

they
have provoked

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been provoking

you
have been provoking

he/she/it
has been provoking

we
have been provoking

you
have been provoking

they
have been provoking

Quá khứ hoàn thành

I
had provoked

you
had provoked

he/she/it
had provoked

we
had provoked

you
had provoked

they
had provoked

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been provoking

you
had been provoking

he/she/it
had been provoking

we
had been provoking

you
had been provoking

they
had been provoking

Tương lại đơn

I
will provoke

you
will provoke

he/she/it
will provoke

we
will provoke

you
will provoke

they
will provoke

Tương lại tiếp diễn

I
will be provoking

you
will be provoking

he/she/it
will be provoking

we
will be provoking

you
will be provoking

they
will be provoking

Tương lại hoàn thành

I
will have provoked

you
will have provoked

he/she/it
will have provoked

we
will have provoked

you
will have provoked

they
will have provoked

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been provoking

you
will have been provoking

he/she/it
will have been provoking

we
will have been provoking

you
will have been provoking

they
will have been provoking

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.