Provide

Chia đông từ “provide” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ provide. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to provide

Quá khứ đơn
  • provided

Quá khứ phân từ
  • provided

Trần thuật

Thì hiện tại

I
provide

you
provide

he/she/it
provides

we
provide

you
provide

they
provide

Thì hiện tại continuous

I
am providing

you
are providing

he/she/it
is providing

we
are providing

you
are providing

they
are providing

Quá khứ đơn

I
provided

you
provided

he/she/it
provided

we
provided

you
provided

they
provided

Quá khứ tiếp diễn

I
was providing

you
were providing

he/she/it
was providing

we
were providing

you
were providing

they
were providing

Hiện tại hoàn thành

I
have provided

you
have provided

he/she/it
has provided

we
have provided

you
have provided

they
have provided

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been providing

you
have been providing

he/she/it
has been providing

we
have been providing

you
have been providing

they
have been providing

Quá khứ hoàn thành

I
had provided

you
had provided

he/she/it
had provided

we
had provided

you
had provided

they
had provided

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been providing

you
had been providing

he/she/it
had been providing

we
had been providing

you
had been providing

they
had been providing

Tương lại đơn

I
will provide

you
will provide

he/she/it
will provide

we
will provide

you
will provide

they
will provide

Tương lại tiếp diễn

I
will be providing

you
will be providing

he/she/it
will be providing

we
will be providing

you
will be providing

they
will be providing

Tương lại hoàn thành

I
will have provided

you
will have provided

he/she/it
will have provided

we
will have provided

you
will have provided

they
will have provided

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been providing

you
will have been providing

he/she/it
will have been providing

we
will have been providing

you
will have been providing

they
will have been providing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.