Prove

Chia đông từ “prove” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ prove. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to prove

Quá khứ đơn
  • proved

Quá khứ phân từ
  • proved

Trần thuật

Thì hiện tại

I
prove

you
prove

he/she/it
proves

we
prove

you
prove

they
prove

Thì hiện tại continuous

I
am proving

you
are proving

he/she/it
is proving

we
are proving

you
are proving

they
are proving

Quá khứ đơn

I
proved

you
proved

he/she/it
proved

we
proved

you
proved

they
proved

Quá khứ tiếp diễn

I
was proving

you
were proving

he/she/it
was proving

we
were proving

you
were proving

they
were proving

Hiện tại hoàn thành

I
have proved

you
have proved

he/she/it
has proved

we
have proved

you
have proved

they
have proved

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been proving

you
have been proving

he/she/it
has been proving

we
have been proving

you
have been proving

they
have been proving

Quá khứ hoàn thành

I
had proved

you
had proved

he/she/it
had proved

we
had proved

you
had proved

they
had proved

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been proving

you
had been proving

he/she/it
had been proving

we
had been proving

you
had been proving

they
had been proving

Tương lại đơn

I
will prove

you
will prove

he/she/it
will prove

we
will prove

you
will prove

they
will prove

Tương lại tiếp diễn

I
will be proving

you
will be proving

he/she/it
will be proving

we
will be proving

you
will be proving

they
will be proving

Tương lại hoàn thành

I
will have proved

you
will have proved

he/she/it
will have proved

we
will have proved

you
will have proved

they
will have proved

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been proving

you
will have been proving

he/she/it
will have been proving

we
will have been proving

you
will have been proving

they
will have been proving

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.