Protrude

Chia đông từ “protrude” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ protrude. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to protrude

Quá khứ đơn
  • protruded

Quá khứ phân từ
  • protruded

Trần thuật

Thì hiện tại

I
protrude

you
protrude

he/she/it
protrudes

we
protrude

you
protrude

they
protrude

Thì hiện tại continuous

I
am protruding

you
are protruding

he/she/it
is protruding

we
are protruding

you
are protruding

they
are protruding

Quá khứ đơn

I
protruded

you
protruded

he/she/it
protruded

we
protruded

you
protruded

they
protruded

Quá khứ tiếp diễn

I
was protruding

you
were protruding

he/she/it
was protruding

we
were protruding

you
were protruding

they
were protruding

Hiện tại hoàn thành

I
have protruded

you
have protruded

he/she/it
has protruded

we
have protruded

you
have protruded

they
have protruded

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been protruding

you
have been protruding

he/she/it
has been protruding

we
have been protruding

you
have been protruding

they
have been protruding

Quá khứ hoàn thành

I
had protruded

you
had protruded

he/she/it
had protruded

we
had protruded

you
had protruded

they
had protruded

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been protruding

you
had been protruding

he/she/it
had been protruding

we
had been protruding

you
had been protruding

they
had been protruding

Tương lại đơn

I
will protrude

you
will protrude

he/she/it
will protrude

we
will protrude

you
will protrude

they
will protrude

Tương lại tiếp diễn

I
will be protruding

you
will be protruding

he/she/it
will be protruding

we
will be protruding

you
will be protruding

they
will be protruding

Tương lại hoàn thành

I
will have protruded

you
will have protruded

he/she/it
will have protruded

we
will have protruded

you
will have protruded

they
will have protruded

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been protruding

you
will have been protruding

he/she/it
will have been protruding

we
will have been protruding

you
will have been protruding

they
will have been protruding

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.