Protract

Chia đông từ “protract” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ protract. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to protract

Quá khứ đơn
  • protracted

Quá khứ phân từ
  • protracted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
protract

you
protract

he/she/it
protracts

we
protract

you
protract

they
protract

Thì hiện tại continuous

I
am protracting

you
are protracting

he/she/it
is protracting

we
are protracting

you
are protracting

they
are protracting

Quá khứ đơn

I
protracted

you
protracted

he/she/it
protracted

we
protracted

you
protracted

they
protracted

Quá khứ tiếp diễn

I
was protracting

you
were protracting

he/she/it
was protracting

we
were protracting

you
were protracting

they
were protracting

Hiện tại hoàn thành

I
have protracted

you
have protracted

he/she/it
has protracted

we
have protracted

you
have protracted

they
have protracted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been protracting

you
have been protracting

he/she/it
has been protracting

we
have been protracting

you
have been protracting

they
have been protracting

Quá khứ hoàn thành

I
had protracted

you
had protracted

he/she/it
had protracted

we
had protracted

you
had protracted

they
had protracted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been protracting

you
had been protracting

he/she/it
had been protracting

we
had been protracting

you
had been protracting

they
had been protracting

Tương lại đơn

I
will protract

you
will protract

he/she/it
will protract

we
will protract

you
will protract

they
will protract

Tương lại tiếp diễn

I
will be protracting

you
will be protracting

he/she/it
will be protracting

we
will be protracting

you
will be protracting

they
will be protracting

Tương lại hoàn thành

I
will have protracted

you
will have protracted

he/she/it
will have protracted

we
will have protracted

you
will have protracted

they
will have protracted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been protracting

you
will have been protracting

he/she/it
will have been protracting

we
will have been protracting

you
will have been protracting

they
will have been protracting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.