Protest

Chia đông từ “protest” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ protest. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to protest

Quá khứ đơn
  • protested

Quá khứ phân từ
  • protested

Trần thuật

Thì hiện tại

I
protest

you
protest

he/she/it
protests

we
protest

you
protest

they
protest

Thì hiện tại continuous

I
am protesting

you
are protesting

he/she/it
is protesting

we
are protesting

you
are protesting

they
are protesting

Quá khứ đơn

I
protested

you
protested

he/she/it
protested

we
protested

you
protested

they
protested

Quá khứ tiếp diễn

I
was protesting

you
were protesting

he/she/it
was protesting

we
were protesting

you
were protesting

they
were protesting

Hiện tại hoàn thành

I
have protested

you
have protested

he/she/it
has protested

we
have protested

you
have protested

they
have protested

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been protesting

you
have been protesting

he/she/it
has been protesting

we
have been protesting

you
have been protesting

they
have been protesting

Quá khứ hoàn thành

I
had protested

you
had protested

he/she/it
had protested

we
had protested

you
had protested

they
had protested

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been protesting

you
had been protesting

he/she/it
had been protesting

we
had been protesting

you
had been protesting

they
had been protesting

Tương lại đơn

I
will protest

you
will protest

he/she/it
will protest

we
will protest

you
will protest

they
will protest

Tương lại tiếp diễn

I
will be protesting

you
will be protesting

he/she/it
will be protesting

we
will be protesting

you
will be protesting

they
will be protesting

Tương lại hoàn thành

I
will have protested

you
will have protested

he/she/it
will have protested

we
will have protested

you
will have protested

they
will have protested

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been protesting

you
will have been protesting

he/she/it
will have been protesting

we
will have been protesting

you
will have been protesting

they
will have been protesting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.