Prosper

Chia đông từ “prosper” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ prosper. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to prosper

Quá khứ đơn
  • prospered

Quá khứ phân từ
  • prospered

Trần thuật

Thì hiện tại

I
prosper

you
prosper

he/she/it
prospers

we
prosper

you
prosper

they
prosper

Thì hiện tại continuous

I
am prospering

you
are prospering

he/she/it
is prospering

we
are prospering

you
are prospering

they
are prospering

Quá khứ đơn

I
prospered

you
prospered

he/she/it
prospered

we
prospered

you
prospered

they
prospered

Quá khứ tiếp diễn

I
was prospering

you
were prospering

he/she/it
was prospering

we
were prospering

you
were prospering

they
were prospering

Hiện tại hoàn thành

I
have prospered

you
have prospered

he/she/it
has prospered

we
have prospered

you
have prospered

they
have prospered

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been prospering

you
have been prospering

he/she/it
has been prospering

we
have been prospering

you
have been prospering

they
have been prospering

Quá khứ hoàn thành

I
had prospered

you
had prospered

he/she/it
had prospered

we
had prospered

you
had prospered

they
had prospered

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been prospering

you
had been prospering

he/she/it
had been prospering

we
had been prospering

you
had been prospering

they
had been prospering

Tương lại đơn

I
will prosper

you
will prosper

he/she/it
will prosper

we
will prosper

you
will prosper

they
will prosper

Tương lại tiếp diễn

I
will be prospering

you
will be prospering

he/she/it
will be prospering

we
will be prospering

you
will be prospering

they
will be prospering

Tương lại hoàn thành

I
will have prospered

you
will have prospered

he/she/it
will have prospered

we
will have prospered

you
will have prospered

they
will have prospered

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been prospering

you
will have been prospering

he/she/it
will have been prospering

we
will have been prospering

you
will have been prospering

they
will have been prospering

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.