Proscribe

Chia đông từ “proscribe” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ proscribe. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to proscribe

Quá khứ đơn
  • proscribed

Quá khứ phân từ
  • proscribed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
proscribe

you
proscribe

he/she/it
proscribes

we
proscribe

you
proscribe

they
proscribe

Thì hiện tại continuous

I
am proscribing

you
are proscribing

he/she/it
is proscribing

we
are proscribing

you
are proscribing

they
are proscribing

Quá khứ đơn

I
proscribed

you
proscribed

he/she/it
proscribed

we
proscribed

you
proscribed

they
proscribed

Quá khứ tiếp diễn

I
was proscribing

you
were proscribing

he/she/it
was proscribing

we
were proscribing

you
were proscribing

they
were proscribing

Hiện tại hoàn thành

I
have proscribed

you
have proscribed

he/she/it
has proscribed

we
have proscribed

you
have proscribed

they
have proscribed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been proscribing

you
have been proscribing

he/she/it
has been proscribing

we
have been proscribing

you
have been proscribing

they
have been proscribing

Quá khứ hoàn thành

I
had proscribed

you
had proscribed

he/she/it
had proscribed

we
had proscribed

you
had proscribed

they
had proscribed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been proscribing

you
had been proscribing

he/she/it
had been proscribing

we
had been proscribing

you
had been proscribing

they
had been proscribing

Tương lại đơn

I
will proscribe

you
will proscribe

he/she/it
will proscribe

we
will proscribe

you
will proscribe

they
will proscribe

Tương lại tiếp diễn

I
will be proscribing

you
will be proscribing

he/she/it
will be proscribing

we
will be proscribing

you
will be proscribing

they
will be proscribing

Tương lại hoàn thành

I
will have proscribed

you
will have proscribed

he/she/it
will have proscribed

we
will have proscribed

you
will have proscribed

they
will have proscribed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been proscribing

you
will have been proscribing

he/she/it
will have been proscribing

we
will have been proscribing

you
will have been proscribing

they
will have been proscribing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.