Propose

Chia đông từ “propose” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ propose. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to propose

Quá khứ đơn
  • proposed

Quá khứ phân từ
  • proposed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
propose

you
propose

he/she/it
proposes

we
propose

you
propose

they
propose

Thì hiện tại continuous

I
am proposing

you
are proposing

he/she/it
is proposing

we
are proposing

you
are proposing

they
are proposing

Quá khứ đơn

I
proposed

you
proposed

he/she/it
proposed

we
proposed

you
proposed

they
proposed

Quá khứ tiếp diễn

I
was proposing

you
were proposing

he/she/it
was proposing

we
were proposing

you
were proposing

they
were proposing

Hiện tại hoàn thành

I
have proposed

you
have proposed

he/she/it
has proposed

we
have proposed

you
have proposed

they
have proposed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been proposing

you
have been proposing

he/she/it
has been proposing

we
have been proposing

you
have been proposing

they
have been proposing

Quá khứ hoàn thành

I
had proposed

you
had proposed

he/she/it
had proposed

we
had proposed

you
had proposed

they
had proposed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been proposing

you
had been proposing

he/she/it
had been proposing

we
had been proposing

you
had been proposing

they
had been proposing

Tương lại đơn

I
will propose

you
will propose

he/she/it
will propose

we
will propose

you
will propose

they
will propose

Tương lại tiếp diễn

I
will be proposing

you
will be proposing

he/she/it
will be proposing

we
will be proposing

you
will be proposing

they
will be proposing

Tương lại hoàn thành

I
will have proposed

you
will have proposed

he/she/it
will have proposed

we
will have proposed

you
will have proposed

they
will have proposed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been proposing

you
will have been proposing

he/she/it
will have been proposing

we
will have been proposing

you
will have been proposing

they
will have been proposing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.