Propel

Chia đông từ “propel” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ propel. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to propel

Quá khứ đơn
  • propelled

Quá khứ phân từ
  • propelled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
propel

you
propel

he/she/it
propels

we
propel

you
propel

they
propel

Thì hiện tại continuous

I
am propelling

you
are propelling

he/she/it
is propelling

we
are propelling

you
are propelling

they
are propelling

Quá khứ đơn

I
propelled

you
propelled

he/she/it
propelled

we
propelled

you
propelled

they
propelled

Quá khứ tiếp diễn

I
was propelling

you
were propelling

he/she/it
was propelling

we
were propelling

you
were propelling

they
were propelling

Hiện tại hoàn thành

I
have propelled

you
have propelled

he/she/it
has propelled

we
have propelled

you
have propelled

they
have propelled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been propelling

you
have been propelling

he/she/it
has been propelling

we
have been propelling

you
have been propelling

they
have been propelling

Quá khứ hoàn thành

I
had propelled

you
had propelled

he/she/it
had propelled

we
had propelled

you
had propelled

they
had propelled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been propelling

you
had been propelling

he/she/it
had been propelling

we
had been propelling

you
had been propelling

they
had been propelling

Tương lại đơn

I
will propel

you
will propel

he/she/it
will propel

we
will propel

you
will propel

they
will propel

Tương lại tiếp diễn

I
will be propelling

you
will be propelling

he/she/it
will be propelling

we
will be propelling

you
will be propelling

they
will be propelling

Tương lại hoàn thành

I
will have propelled

you
will have propelled

he/she/it
will have propelled

we
will have propelled

you
will have propelled

they
will have propelled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been propelling

you
will have been propelling

he/she/it
will have been propelling

we
will have been propelling

you
will have been propelling

they
will have been propelling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.