Prop

Chia đông từ “prop” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ prop. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to prop

Quá khứ đơn
  • propped

Quá khứ phân từ
  • propped

Trần thuật

Thì hiện tại

I
prop

you
prop

he/she/it
props

we
prop

you
prop

they
prop

Thì hiện tại continuous

I
am propping

you
are propping

he/she/it
is propping

we
are propping

you
are propping

they
are propping

Quá khứ đơn

I
propped

you
propped

he/she/it
propped

we
propped

you
propped

they
propped

Quá khứ tiếp diễn

I
was propping

you
were propping

he/she/it
was propping

we
were propping

you
were propping

they
were propping

Hiện tại hoàn thành

I
have propped

you
have propped

he/she/it
has propped

we
have propped

you
have propped

they
have propped

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been propping

you
have been propping

he/she/it
has been propping

we
have been propping

you
have been propping

they
have been propping

Quá khứ hoàn thành

I
had propped

you
had propped

he/she/it
had propped

we
had propped

you
had propped

they
had propped

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been propping

you
had been propping

he/she/it
had been propping

we
had been propping

you
had been propping

they
had been propping

Tương lại đơn

I
will prop

you
will prop

he/she/it
will prop

we
will prop

you
will prop

they
will prop

Tương lại tiếp diễn

I
will be propping

you
will be propping

he/she/it
will be propping

we
will be propping

you
will be propping

they
will be propping

Tương lại hoàn thành

I
will have propped

you
will have propped

he/she/it
will have propped

we
will have propped

you
will have propped

they
will have propped

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been propping

you
will have been propping

he/she/it
will have been propping

we
will have been propping

you
will have been propping

they
will have been propping

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.