Pronounce

Chia đông từ “pronounce” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ pronounce. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to pronounce

Quá khứ đơn
  • pronounced

Quá khứ phân từ
  • pronounced

Trần thuật

Thì hiện tại

I
pronounce

you
pronounce

he/she/it
pronounces

we
pronounce

you
pronounce

they
pronounce

Thì hiện tại continuous

I
am pronouncing

you
are pronouncing

he/she/it
is pronouncing

we
are pronouncing

you
are pronouncing

they
are pronouncing

Quá khứ đơn

I
pronounced

you
pronounced

he/she/it
pronounced

we
pronounced

you
pronounced

they
pronounced

Quá khứ tiếp diễn

I
was pronouncing

you
were pronouncing

he/she/it
was pronouncing

we
were pronouncing

you
were pronouncing

they
were pronouncing

Hiện tại hoàn thành

I
have pronounced

you
have pronounced

he/she/it
has pronounced

we
have pronounced

you
have pronounced

they
have pronounced

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been pronouncing

you
have been pronouncing

he/she/it
has been pronouncing

we
have been pronouncing

you
have been pronouncing

they
have been pronouncing

Quá khứ hoàn thành

I
had pronounced

you
had pronounced

he/she/it
had pronounced

we
had pronounced

you
had pronounced

they
had pronounced

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been pronouncing

you
had been pronouncing

he/she/it
had been pronouncing

we
had been pronouncing

you
had been pronouncing

they
had been pronouncing

Tương lại đơn

I
will pronounce

you
will pronounce

he/she/it
will pronounce

we
will pronounce

you
will pronounce

they
will pronounce

Tương lại tiếp diễn

I
will be pronouncing

you
will be pronouncing

he/she/it
will be pronouncing

we
will be pronouncing

you
will be pronouncing

they
will be pronouncing

Tương lại hoàn thành

I
will have pronounced

you
will have pronounced

he/she/it
will have pronounced

we
will have pronounced

you
will have pronounced

they
will have pronounced

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been pronouncing

you
will have been pronouncing

he/she/it
will have been pronouncing

we
will have been pronouncing

you
will have been pronouncing

they
will have been pronouncing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.